Pomoc Psychologiczno – Pedagogiczna

Terapia pedagogiczna- co robimy na zajęciach?

Wioletta Lipa

Głównym celem zajęć terapeutycznych jest pomoc dziecku w przezwyciężaniu trudności i umożliwienie mu prawidłowego, jak najlepszego funkcjonowania w grupie oraz osiągania pozytywnych wyników, sukcesów na miarę jego możliwości.

Prowadzone podczas zajęć z dzieckiem ćwiczenia  uaktywniają  pracę całego mózgu, aby kształtowanie funkcji opóźnionych było wspomagane przez inne funkcje poznawcze. Tym samym nie ogranicza  się wyłącznie do ćwiczeń w ramach opóźnionych lub zaburzonych funkcji. Ważne jest, aby każde zajęcia zapewniły dzieciom materiał do myślenia i mówienia oraz stworzyły możliwości do ćwiczeń ruchowych oraz pozwoliły na odniesienie sukcesu.
Pomoc dziecku zmagającemu się z trudnościami odbywa się na terenie naszego przedszkola podczas specjalistycznych zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, a także w czasie zajęć ogólnych z wychowawcami grup. Jednakże niezwykle ważna jest praca rodziców/opiekunów/dziadków z dzieckiem w domu po to, by kontynuować pracę specjalistów i dzięki temu zwiększać szanse na uzyskanie jak najlepszych efektów tejże pracy. Wówczas, dzięki wsparciu dorosłych, w przedszkolu i w domu, dziecko otrzyma pomoc, której tak bardzo potrzebuje dla jak najlepszego rozwoju. 

Ogólne wskazania terapeutyczne

 • zachęcanie dziecka do pracy,
 • nagradzanie dziecka za prawidłowo wykonane czynności,
 • ukazywanie atrakcyjności wykonywanych zabaw,
 • stopniowanie trudności,
 • nie dopuszczenie do tego by zabawa była chaotyczna, nużąca.

Działania terapeutyczne:

Usprawnianie w sferze słuchowo-językowej:

 • kształtowanie wrażliwości słuchowej,
 • ćwiczenia słuchu fonetycznego i fonemowego,
 • doskonalenie umiejętności różnicowania głosek,
 • ćwiczenia rozwijające mowę pod względem poprawności artykulacyjnej, poprawność wypowiedzi,
 • ćwiczenia analizy i syntezy słuchowej mowy,
 • doskonalenie pamięci i spostrzegawczości słuchowej,
 • doskonalenie kompetencji komunikacyjnych, bogacenie słownictwa i wypowiadania się,
 • wzbogacanie słownika czynnego i biernego.

Usprawnianie w sferze wzrokowej:

 • usprawnianie analizatora wzrokowego,
 • ćwiczenia pamięci i spostrzegawczości wzrokowej na materiale obrazkowym, geometrycznym, litero podobnym i literowym,
 • ćwiczenia w zakresie koordynacji wzrokowo-ruchowej.

Usprawnianie w sferze ruchowej:

 • usprawnianie motoryki dużej – lokomocja, sprawnie porusza się i pokonuje przeszkody,
 • usprawnianie motoryki małej – manipulowanie przedmiotami,
 • doskonalenie koordynacji ruchów ciała.

Doskonalenie sprawności manualnej i grafomotoryki:

 • usprawnianie czynności manualnych,
 • usprawnianie małych grup mięśniowych dłoni i palców,
 • wyrabianie nawyku umiejętności prawidłowego trzymania i posługiwania się narzędziem pisarskim,
 • wdrażanie do stosowania ćwiczeń relaksacyjnych uwzględniające napięcie mięśniowe rąk.

Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania:

 • wypracowanie nawyku poprawnego trzymania narzędzia pisarskiego, plastycznego,
 • wytwarzanie nawyków ruchowych związanych z kierunkiem pisania, czytania,
 • przewiduje skutki działań – łączy przyczyny ze skutkiem,
 • słuchanie, zapamiętywanie obrazków,
 • koduje i odkoduje proste informacje w postaci obrazków, rysunków,
 • kreślenie znaków litero podobnych .

Wspomaganie rozwoju w zakresie umiejętności matematycznych:

 • posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi,
 • doskonalenie rozpoznawania i nazywania figur geometrycznych,
 • porównywanie liczebności zbiorów,
 • grupuje obiekty wg. różnych kryteriów,
 • porównywanie obiektów i określanie ich długości, ciężaru,
 • kształtowanie umiejętności w zakresie dodawania i odejmowania na konkretach,
 • dostrzega rytm i stałe następstwo pór roku, dni tygodnia, miesięcy.

Usprawnianie w zakresie orientacji:

 • ­ w przestrzeni, w schemacie własnego ciała

 Usprawnianie w zakresie lateralizacji:

­ ustalenie dominującej ręki, nogi.

 •  Doskonalenie umiejętności koncentracji uwagi podczas wykonywania zadania.
 •  Stosowanie ćwiczeń wyciszających i relaksacyjnych.
 •  Plan działania w zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych

Usprawnianie w sferze słuchowo-językowej poprzez:

 • ­  rozpoznawanie dźwięków pochodzących z otoczenia, środowiska,
 • ­  różnicowanie, rozpoznawanie natężenia i częstotliwości dźwięków,
 • ­  rozpoznawanie dźwięków mowy własnej i innych osób (reagowanie danym ruchem na określoną głoskę, wskazywanie właściwego obrazka w czasie słuchania tekstu, wskazywanie właściwego obrazka z pośród dwóch, których nazwy różnią się jednym fonemem np.: koza-kosa),
 • ­  rozpoznawanie głosek w nagłosie, śródgłosie i wygłosie – na podstawie nazw obrazków i usłyszanych wyrazów,
 • ­  rozumienie znaczeń o dużym stopniu podobieństwa, przeciwstawnych ,
 • ­  wskazywanie, segregowanie przedmiotów i obrazków według podanej sylaby lub głoski,
 • ­  dobieranie obrazków do podanej sylaby lub głoski,
 • ­  wyodrębnianie w słowach kolejnych sylab, głosek, liczenie ich,
 • ­  łączenie głosek, sylab w słowa,
 • ­  samodzielne tworzenie wyrazów z podanych sylab,
 • ­  rozumienie poleceń, pytań, dłuższych wypowiedzi i opowiadań,
 • ­  pamięciowe opanowanie rymowanek.

Usprawnianie w sferze wzrokowej:

 • ­  dobieranie figur geometrycznych ze względu na kształt, wielkość, barwę,
 • ­  wyszukiwanie obrazków, figur, liter, znaków graficznych wśród innych, w tle, w tekście itp. (domino, loteryjki, puzzle, karty)
 • ­  wyszukiwanie różnic w obrazkach,
 • ­  segregowanie obrazków w grupy tematyczne,
 • ­  dobieranie obrazków, przedmiotów do ich konturów,
 • ­  odtwarzanie z pamięci układów elementów (obrazków, figur geometrycznych),
 • ­  dobieranie części do całości obrazka,
 • ­  wyszukiwanie takich samych liter i ich segregowanie,
 • ­  utrwalanie kształtu, położenia liter w osi pionowej i poziomej (p – g; b – d) kończenie zaczętych rysunków,
 • ­  różnicowanie znaków graficznych, segregowanie ich,
 • ­  układanie kompozycji z figur geometrycznych według wzoru, z pamięci,

Usprawnianie w sferze ruchowej:

 • ­  zabawy z elementami płynnych ruchów obu ramion
 • ­  kreślenie płynnych ruchów różnego typu linii w powietrzu, na podłodze, na gazecie itp.
 • ­  chodzenie po linii, wyznaczonym torze,
 • ­  podnoszenie przedmiotów i kładzenie ich w wyznaczonym miejscu,
 • ­  ćwiczenia kierowania ruchów do celu, rzuty do celu,
 • ­  ćwiczenia z zakresu samoobsługi zapinanie guzików, zawiązywanie, sznurowanie,
 • ­  zabawy i ćwiczenia rozluźniające napięci mięśni,
 • ­  ćwiczenia relaksacyjne.

Doskonalenie sprawności manualnej i grafomotoryki :

 • ­  ćwiczenia wytwarzające koordynację obu rąk i koordynację wzrokowo-ruchową, wdrażanie do kontroli wykonywanego ruchu – wydzieranka, wycinanka, pogrubianie konturów, rozcinanie, rozdzieranie, przewlekanie, zwijanie, ugniatanie itp.,
 • ­  ćwiczenia podnoszące poziom graficzny pisma od dużych powierzchni do miniatury np.: malowanie farbami na dużych płaszczyznach,
 • ­  modelowanie w plastelinie,
 • ­  precyzyjne wykonanie czynności grafomotorycznych w obrębie wyznaczonych konturów, linii, po śladzie, kreślenie odręczne figur, mających różne kształty, proporcje i położeni przestrzenne,
 • ­  ćwiczenia rytmu regulujące napięcie i rozluźnienie mięśni rąk np.: ugniatanie gumowych krążków, przypinanie klamerek itp.
 • ­  rysowanie szlaczków i wzorów z elementów liter,
 • ­  ćwiczenia i zabawy relaksacyjne, rozmachowe.

Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania:

 • ­  określanie miejsca i kierunku na kartce papieru np.: narysuj kółko w prawym górnym rogu kartki, narysuj szlaczek zaczynając od lewej strony kartki,
 • ­  kreślenie linii pionowych (z góry do dołu); linii poziomych (od lewej do prawej); rysowanie kół (przeciwnie do ruchów wskazówek)
 • ­  zapamiętywanie obrazków i ich elementów, 
 • ­  składanie pociętych liter,
 • ­  słuchanie opowiadań, bajek terapeutycznych ,
 • ­  czytanie z lukami, obrazkami.

Wspomaganie rozwoju w zakresie pojęć matematycznych:

 • ­  posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi,
 • ­  rozpoznaje figury geometryczne i nazywa je,
 • ­  porównuje liczebność zbiorów, stosując określenia: mniej, więcej, tyle samo, porządkuje je
 • ­  porównywanie obiektów i określanie ich długości, ciężaru,
 • ­  dodaje i odejmuje na konkretach,
 • ­  orientacja czasowa: nazywanie następujących po sobie dni tygodnia, miesięcy, pór roku.

Usprawnianie w zakresie orientacji:

 • ­  kształtowanie orientacji w schemacie ciała – określenie lewa i prawa ręka, wyznaczenie osi symetrii,
 • ­  rzutowanie schematu ciała w przestrzeni i pokazywanie, co się znajduje na prawo, a co na lewo,
 • ­   kształtowanie orientacji w przestrzeni oraz na kartce papieru,
 • ­  układanie przedmiotów lub obrazków według instrukcji słownej – po lewej, po prawej, na górze, na dole, za, przed,
 • ­  wskazywanie przedmiotów i obrazków o określonym położeniu, samodzielne określanie położenia,
 • ­  układanie kompozycji przestrzennych z klocków, kółeczek, patyczków, itp.

Doskonalenie umiejętności koncentracji uwagi podczas wykonywania zadania:

 • ­  wykorzystanie systemu PUS i tablicy interaktywnej do ćwiczeń
 • ­  słuchanie muzyki, opowiadań ,bajek ,
 • ­  ćwiczenia relaksacyjne.

W pracy z dziećmi wykorzystuję różnorodne, specjalistyczne , kreatywne i ciekawe pomoce edukacyjne oraz gry edukacyjne.

Terapia pedagogiczna w przedszkolu obejmuje usprawnianie funkcji odpowiedzialnych za uczenie się matematyki oraz usprawnianie funkcji słuchowych, wzrokowych, ruchowych i ich właściwej koordynacji.
Podczas pracy z dzieckiem stosuję metody wspierające i stymulujące naturalny rozwój dziecka oraz angażujące wiele zmysłów: słuch, wzrok, dotyk. Są to m.in. metody:
• elementy Metody Dobrego Startu wg M.Bogdanowicz
• muzykoterapia
• bajkoterapia
• wybrane techniki relaksacyjne
• ćwiczenia grafomotoryczne M.Bogdanowicz
• „Dziecięca matematyka” E. Gruszczyk-Kolczyńskiej
• elementy Metody Ruchu Rozwijającego W.Sherborne
• elementy metody Pedagogiki Zabawy

Ćwiczenia usprawniające percepcję wzrokowej na materiale obrazkowym:
• różnicowanie figur geometrycznych po względem kształtu, koloru, grubości i wielkości
• dobieranie par jednakowych figur geometrycznych
• rozpoznawanie zmian ilościowych i jakościowych zabawa ,,Co się zmieniło”
• zapamiętywanie elementów eksponowanego obrazka
• układanie figur geometrycznych z części
• układanie obrazków i kompozycji z figur geometrycznych według wzoru i z pamięci (Mozaika)
• rysowanie kompozycji za pomocą szablonów
• rysowanie kompozycji geometrycznych według wzoru
• układanki obrazkowe
• loteryjki i domina obrazkowe
• układanie obrazków z części
• dobieranie części obrazka do całości
• dobieranie zbiorów liczbowych w tym samym układzie (domina)
• układanie puzzli
• wyszukiwanie podobieństw i różnic między obrazkami
• rozpoznawanie i nazywanie przedmiotów na obrazkach
• podział przedmiotów na grupy np. rośliny ,zwierzęta, owoce itp.
• zapamiętywanie i opowiadanie treści obrazka
• zapamiętywanie kolejności eksponowanych przedmiotów
• rysowanie z pamięci zapamiętanych wzorów

Ćwiczenia usprawniające percepcję słuchową:
• rozpoznawanie odgłosów zwierząt
• rozpoznawania przedmiotów na podstawie dźwięków (pęk kluczy, garnek, klocki drewniane, szklanka, folia itp.)
• rozpoznawanie osób na podstawie barwy głosu
• dobieranie w pary przedmiotów o jednakowym brzmieniu – np. puszki słuchowe
• rozróżnianie tempa w połączeniu z zabawą ruchową – szybko – bieg, wolno – marsz
• zabawa w „głuchy telefon”
• tworzenie wyrazów na tę samą sylabę
• segregowanie obrazków wg pierwszych głosek
• układanie rymowanek

Ćwiczenia usprawniające sprawność manualną:
• naśladowanie ruchów
• ćwiczenie palców-uderzanie jednym, dwoma, wszystkimi palcami w określonym rytmie, lekko lub mocno, naśladowanie spadającego deszczu
• rysowanie, malowanie na arkuszach papieru
• lepienie z plasteliny, masy solnej, gliny, ugniatanie kulek z papieru
• budowanie z drobnych klocków np. lego, sortowanie klocków
• rozpoznawanie przedmiotów za pomocą dotyku
• cięcie nożyczkami po śladzie
• kolorowanie obrazków
• obrysowywanie szablonów
• nawlekanie koralików, przewlekanie tasiemki przez otworki w tekturce
• rysowanie szlaczków po śladzie i samodzielnie
• łączenie punktów tworzących określony przedmiot np. drzewo, domek
• tworzenie obrazków z wydzieranek
• strzepywanie dłoni
• naśladowanie gry na instrumencie
• machanie „skrzydłami”
• naśladowanie drzew na wietrze
• łamiący się pajacyk
• „marzenia” przy muzyce relaksacyjnej

Wszystkich rodziców dzieci objętych pomocą psychologiczno- pedagogiczną zachęcam do kontaktu ze mną i systematycznej współpracy.

                                                                 Z poważaniem

                                                               mgr Wioletta Lipa

Skip to content