RODO

Oświadczenie Administratora

Dyrektor Przedszkola nr 3 „Pod Żaglami” w Świnoujściu, ul. Batalionów Chłopskich 5 informuje, że w czasie nieprowadzenia procesu rekrutacyjnego na wolne stanowisko pracy, dokumenty (CV, kwestionariusze itp.) składane drogą elektroniczną będą usuwane z poczty elektronicznej Przedszkola, natomiast dokumenty składane w formie papierowej są trwale niszczone bezzwłocznie po ich otrzymaniu. Przedszkole jako Administrator nie przechowuje składanych dokumentów nie ogłaszając rekrutacji na wolne stanowisko pracy, gdyż zgodnie z art. 5 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., zwanego dalej RODO, „dane osobowe muszą być zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach.”

Weryfikacja tożsamości osób upoważnionych do odbierania dzieci

SZANOWNI PAŃSTWO

Wypełniając ustawowy i statutowy obowiązek zapewnienia DZIECKU PEŁNEGO BEZPIECZEŃSTWA, pracownicy placówki uprawnieni są do weryfikacji tożsamości osób odbierających dziecko poprzez sprawdzenie okazanego przez osobę uprawnioną dokumentu tożsamości.

Podstawa prawna:

Art. 68. 1. oraz art. 98. ust. 1 pkt 4[1] , a także art. 102 ust. 1 pkt 3 i 6[2] Ustawy z dnia 11 stycznia 2017 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. 2018 poz. 996 ze zm.) – Statut przedszkola oraz publicznych szkół, określa szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola/ szkoły przez rodziców (prawnych opiekunów) lub upoważnionych[3] przez nich osób zapewniających dziecku pełne bezpieczeństwo.

 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U.2018 poz. 652) – Art. 160. § 1. Kto naraża człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. § 2. Jeżeli na sprawcy ciąży obowiązek opieki nad osobą narażoną na niebezpieczeństwo, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. § 3. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 lub 2 działa nieumyślnie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

 Art. 210. § 1. Kto wbrew obowiązkowi troszczenia się o małoletniego poniżej lat 15 albo o osobę nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny osobę tę porzuca, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. § 2. Jeżeli następstwem czynu jest śmierć osoby określonej w § 1, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12. podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.]

Art. 211. Kto, wbrew woli osoby powołanej do opieki lub nadzoru, uprowadza lub zatrzymuje małoletniego poniżej lat 15 albo osobę nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

DYREKTOR PRZEDSZKOLA NR 3 „POD ŻAGLAMI”                                  Wioletta Szłapka 

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH PLACÓWKI                   Małgorzata Jędrzycka                  


  1. Dotyczy szkoły
  2. Dotyczy przedszkoli- w tym odbieranie dzieci z przedszkola
  3. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a – RODO

Skip to content