Deklaracja dostępności

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej przedszkole3.swinoujscie.pl

Przedszkole Miejskie Nr 3 „Pod Żaglami” w Świnoujściu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Przedszkole Miejskie Nr 3 „Pod Żaglami” w Świnoujściu.

  • Data publikacji strony internetowej: 2019-11-12.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-11-23.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

1. Filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących.

2. Obrazy nie posiadają tekstu alternatywnego.

3. Zamieszczone informacje w postaci załączników (skany dostępne w formacie pdf lub inne dokumenty w formacie doc lub pdf) z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do opublikowania informacji, ze względu na swój format wymagają zewnętrznych (poza wbudowanymi w mechanizm strony) narzędzi ułatwiających ich dostępność.

1. Niektóre informacje zamieszczone w formie artykułów lub załączników nie są dostępne cyfrowo w całości, ponieważ zostały opublikowane przed dniem wejścia w życie wyżej wskazanej ustawy.

2. Część treści pochodzi ze strony, która została zaprojektowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,.

3. Mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności,.

4. Administratorzy/redaktorzy dokładają wszelkich starań aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-11-16.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Wygląd

Strona jest wyposażona w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące:

  • Powiększanie i zmniejszanie czcionki
  • Skala szarości
  • Wysoki kontrast
  • Negatywny kontrast
  • Jasne tło
  • Czytelna czcionka
  • Podkreślenie linków

Serwis ten korzysta ze standardowych skrótów klawiaturowych

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Wioletta Szłapka, PM3-dyrektor@przedszkole3.swinoujscie.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (091) 321-47-46. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Wejście do przedszkola dla rodziców i dzieci prowadzi od strony parkingu przy ul. Batalionów Chłopskich 5. Do wejścia prowadzą schody w dół. Drzwi te otwarte są w godz. 6.30 -8.10 oraz 14.00 – 16.30. Placówka posiada także drugie wejście – główne – przeznaczone dla pracowników, rodziców i interesantów. Umieszczone jest w środkowej części frontu budynku i prowadzi do niego kilka schodów do góry. Schody wyposażone są w podjazd/pochylnie dla wózków. Drzwi te są stale zamknięte a chęć wejścia do budynku można zasygnalizować przy pomocy dzwonka elektrycznego. Wszystkie te drzwi pełnią także rolę wyjść ewakuacyjnych.

Korytarze i klatka schodowa są ogólnodostępne. Placówka nie posiada wind osobowej. Poruszanie się pomiędzy kondygnacjami budynku jest możliwe tylko za pomocą schodów. Klatka schodowa jak i hole wyposażone są w system oddymiania.

W budynku przedszkola nie ma zamontowanych pochylni, platform, systemu informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

Z boku budynku przedszkola ( z lewej strony patrząc na front) znajduje się parking dla rodziców i pracowników przedszkola. Przedszkole nie dysponuje wyznaczonymi miejscami parkingowymi dla osób niepełnosprawnych.

Przedszkole nie posiada możliwości skorzystania z tłumacza migowego na miejscu bądź online. W placówce można natomiast przebywać z psem asystującym.

Skip to content