Start2

Pasowanie na Przedszkolaka grupa Rekinki

Dnia 17.11 do grona prawdziwych Przedszkolaków dołączyły również Rekinki. Serdecznie zapraszamy do obejrzenia tej wspaniałej i jakże ważnej uroczystości przedszkolnej.

Pasowanie na Przedszkolaka

Listopad 2020 to miesiąc, w którym szeregi pełnoprawnych przedszkolaków zasiliło 23 dzieci z grupy Delfinki. Ceremonia pasowania na Przedszkolaka odbyła się ze względów bezpieczeństwa bez udziału publiczności, lecz panie wychowawczynie i dzieci wyszły na przeciw oczekiwaniom rodziców i korzystając z nowoczesnych technik i form prezentacji postanowiły nagrać film z tej uroczystości.

Zachęcamy do oglądaniaInformacja dla rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola Miejskiego nr 3 „Pod Żaglami” w Świnoujściu.

W związku z trwającym stanem zagrożenia epidemicznego zdecydowaliśmy o zmianie dotychczasowej formy przeprowadzania zebrań z rodzicami w nowym roku szkolnym 2020/2021.

Na stronie internetowej w zakładce „Aktualności” oraz w zakładce „Dokumenty Przedszkola” umieściliśmy dla Państwa wszelkie wiadomości dotyczące organizacji pracy przedszkola – Regulamin Organizacyjny, Statut oraz Koncepcję Pracy Przedszkola i Ramowe Rozkłady Dnia.

UWAGA BARDZO WAŻNE!!! – w zakładce „Dokumenty Przedszkola” znajduje się nowa uaktualniona „Procedura Bezpieczeństwa” obowiązująca od 01.09.2020 r. Należy się z nią zapoznać przed nowym rokiem szkolnym 2020/2021 i w pierwszym dniu pobytu dziecka w przedszkolu dostarczyć wypełnione, podpisane przez rodziców/ opiekunów oświadczenie stanowiące załącznik do procedury.

Nastąpiła zmiana godzin pracy Przedszkola Miejskiego nr 3 „Pod Żaglami” w Świnoujściu. Od 01.09.2020r placówka jest otwarta od godziny 6:30- 16:30.

Od 01.09.2020 następuje też zmiana stawki dziennej stawki żywieniowej. Wynosi ona teraz 9 zł.

Na stronie internetowej, na  bieżąco pojawiać się będą także inne materiały i dokumenty dotyczące organizacji nowego roku szkolnego 2020/2021, oferty edukacyjnej, zestawu programów, rocznego planu pracy przedszkola, planu współpracy z rodzicami i środowiskiem oraz kalendarium uroczystości i imprez przedszkolnych itp. Nauczyciele poszczególnych grup zdecydują w jakiej formie zorganizują zebrania w swoich grupach a informacja o tym pojawi się na widocznym miejscu tablicy ogłoszeń lub na drzwiach wejściowych do grupy. Zebrania odbędą się w drugim tygodniu września.

Zwyczajowe spotkania z dyrektorem, zostaną zorganizowane w grupach dzieci 3 letnich „Delfinki” i „Rekinki”. Odbędą się one w pierwszych dniach września. Na te spotkania zapraszamy wyłącznie po 1 rodzicu/opiekunie od każdego dziecka i zdecydowanie bez dzieci.

O terminie zebrania rodzice zostaną powiadomieni poprzez informację na tablicy ogłoszeń i na drzwiach wejściowych do grupy.

W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości ze strony Państwa, rekomendujemy kontakt telefoniczny lub pocztą email.

Informujemy , że na terenie Przedszkola obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa tj maseczka, przyłbica oraz obowiązkowa dezynfekcja rąk i zachowanie odstępu 1,5 m.

Z poważaniem

Wioletta Szłapka- dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 3 „Pod Żaglami” w Świnoujściu


Szanowni Państwo,
Zapraszamy Rodziców do przeczytania dzieciom „Bajeczki powitalnej: Lolek zaprasza do przedszkola”

Bajkę przygotowano dla dzieci wracających po przerwie do przedszkola,
w warunkach innych niż do tej pory …
W bajce uwzględniono zalecenia procedury zapewnienia bezpieczeństwa w przedszkolu w związku z wystąpieniem COVID-19

Ze względu na indywidualne potrzeby dzieci, bajkę przygotowano w formie prezentacji do odczytania przez Rodzica. Po włączeniu pokazu slajdów, nawigujemy strzałkami: strzałka w dół przeniesie nas do kolejnego slajdu.

„Bajeczka powitalna: Lolek zaprasza do przedszkola”

Inne Bajki terapeutyczne, znajdziecie Państwo pod linkami:

„Jaś wraca do przedszkola” Pauliny Matuszek
https://www.facebook.com/watch/?v=991938271261684

„Pan Krokodyl i powrót do przedszkola” Joanna Kochańska
http://emocjeprzedszkolaka.pl/wp-content/uploads/2020/05/Pan-Krokodyl-i-powr%C3%B3t-do-przedszkola-3.pdf

„Niezbędnik Doktora Pawełka” z Przedszkola Zielona Żyrafa
https://www.facebook.com/watch/?v=955487831537659Procedura zapewnienia bezpieczeństwa

w PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 3 „POD ŻAGLAMI” w Świnoujściu

w związku z wystąpieniem COVID-19

Na podstawie wytycznych ministra właściwego do spraw zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania

 

W celu zapewnienia bezpieczeństwa w przedszkolu i ochrony przed rozprzestrzenianiem się COVID-19 w okresie ograniczonego funkcjonowania przedszkoli w PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 3 „POD ŻAGLAMI”w Świnoujściu obowiązują specjalne Procedury bezpieczeństwa.

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Za zapewnienie bezpieczeństwa i higienicznych warunków pobytu w PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 3 „POD ŻAGLAMI” w Świnoujściu, zwanego dalej przedszkolem lub placówką, odpowiada Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 3 „Pod Żaglami”, zwany dalej Dyrektorem.
 2. W przedszkolu stosuje się wytyczne ministra właściwego do spraw zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania udostępnione na stronie urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.
 3. Przedszkole pracuje w godzinach od 7:00 do16:00.
 4. Przedszkole jest otwarte dla dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu oraz nie pobierają zasiłku opiekuńczego.
 5. Rodzic deklarujący uczęszczanie dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego składa oświadczenie, że nie jest objęty kwarantanną oraz zobowiązuje się, że w przypadku objęcia kwarantanną, rodzica lub osoby wspólnie zamieszkującej, niezwłocznie powiadomi o tym dyrektora przedszkola/szkoły. Objęcie rodzica lub osoby wspólnie zamieszkującej kwarantanną uniemożliwia korzystanie dziecka z opieki w przedszkolu/oddziale przedszkolnym.
 6. Pierwszeństwo do opieki w oddziale przedszkolnym będą miały dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu
  i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
 7. Rodzice dzieci edukacji przedszkolnej, którzy chcą skorzystać z opieki nad dzieckiem, ze  względu na powrót do pracy, składają oświadczenie i zaświadczenie (wzór na stronie internetowej) od pracodawcy drogą elektroniczną na adres placówki w postaci scanu dokumentu lub zdjęcia telefonem. (załącznik nr 1).
 8. Po zebraniu oświadczeń dyrektor dokonuje weryfikacji dokumentów i drogą mailową powiadamia rodzica  o możliwości przyjęcia dziecka do przedszkola.
 9. Po zakwalifikowaniu dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego
  w pierwszym dniu pobytu dziecka w placówce rodzic zobowiązany jest dostarczyć oryginał oświadczenia.
 10. Stopniowe uruchamianie pracy przedszkoli będzie przeprowadzone zgodnie
  z wytycznymi wydanymi przez Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego.
 11. Rodzic jest zobowiązany do podania  lub aktualizacji numeru telefonu DO NATYCHMIASTOWEGO KONTAKTU.
 12. Liczba dzieci w jednej grupie przedszkolnej może maksymalnie wynosić 12 plus 2 po uzgodnieniu z organem prowadzącym, przy czym minimalna przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci nie może być mniejsza nić 4 m2 na 1 dziecko i opiekuna, powierzchnię każdej sali wylicza się z uwzględnieniem mebli oraz innych sprzętów znajdujących się w niej (zalecenia GIS).
 13. Każdorazowa nieobecność dziecka w przedszkolu/oddziale przedszkolnym musi być zgłoszona do przedszkola z podaniem przyczyny nieobecności.
 14. Rodzic pisemnie potwierdza fakt zapoznania się z procedurą bezpieczeństwa  w Przedszkolu nr 3 „Pod Żaglami” w Świnoujściu dotyczącą realizacji zadań przedszkola w związku z obowiązującymi przepisami dotyczącymi szczególnych rozwiązań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w okresie ograniczonego funkcjonowania przedszkoli.
 15. Do przedszkola nie będą wpuszczani: dzieci oraz pracownicy z objawami chorobowymi wskazującymi na infekcję.  Po wejściu do budynku przedszkola każdemu pracownikowi oraz dziecku mierzona jest temperatura bezdotykowym termometrem. Pomiaru dokonuje dyrektor lub wyznaczony przez dyrektora pracownik przedszkola.
 16. Jeśli dziecko ukończyło 4 lata, w drodze do i z przedszkola musi mieć osłonięte usta i nos. Maseczka jest zabierana przez rodzica- opiekuna przy wejściu dziecka do placówki i przynoszona przez rodzica/ opiekuna przy odbiorze.
 17. W przedszkolu dzieci ani pracownicy nie muszą zakrywać ust i nosa (nie chodzą w maseczkach), jeżeli nie jest tak wskazane w przepisach prawa lub wytycznych ministra właściwego do spraw zdrowia bądź Głównego Inspektora Sanitarnego a także w niniejszych Procedurach. Jednakowoż pracownicy są wyposażeni w środki ochrony osobistej i w razie konieczności powinni je zastosować
 18. Na czas pracy przedszkola, po przyjęciu dzieci, drzwi wejściowe do budynku przedszkola są zamykane.
 19. Na tablicy ogłoszeń przy telefonie w hollu  na parterze znajdują się numery telefonów do organu prowadzącego, stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz służb medycznych, z którymi należy się skontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u osoby znajdującej się na terenie placówki.
 20. W okresie reżimu sanitarnego w Przedszkolu Miejskim nr 3 „Pod Żaglami” wszystkie przedszkolaki nie myją zębów a 3 latki nie leżakują.

§ 2 Obowiązki dyrektora

 1. Dyrektor we współpracy z organem prowadzącym przedszkole zapewnia:
  1. Sprzęt, środki czystości i do dezynfekcji, które zapewnią bezpieczne korzystanie z pomieszczeń przedszkola, placu zabawa oraz sprzętów, zabawek znajdujących się w przedszkolu;
  2. Płyn do dezynfekcji rąk – przy wejściu do budynku, na korytarzu oraz w miejscu przygotowywania posiłków, a także środki ochrony osobistej, w tym rękawiczki, maseczki ochronne dla pracowników odbierający rzeczy, produkty od dostawców zewnętrznych oraz personelu sprzątającego;
  3. Plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych oraz instrukcje dotyczące prawidłowego mycia rąk przy dozownikach z płynem;
  4. Pomieszczenie do izolacji osoby, u której stwierdzono objawy chorobowe, zaopatrzone w maseczki, rękawiczki i przyłbicę oraz płyn do dezynfekcji rąk (przed wejściem do pomieszczenia);
  5. Pełną informację dotyczącą stosowanych metod zapewniania bezpieczeństwa i procedur postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia wszystkim pracownikom jak i rodzicom.
 2. Dyrektor:
  1. nadzoruje prace porządkowe wykonywane przez pracowników przedszkola zgodnie z powierzonymi im obowiązkami;
  2. dba o tym by w salach, w których spędzają czas dzieci nie było zabawek, przedmiotów, których nie da się skutecznie zdezynfekować;
  3. prowadzi komunikację z rodzicami dotyczącą bezpieczeństwa dzieci w placówce; strona internetowa, email, telefon
  4. kontaktuje się z rodzicem/rodzicami/opiekunem prawnym/opiekunami prawnymi – telefonicznie, w przypadku stwierdzenia podejrzenia choroby u ich dziecka;
  5. informuje organ prowadzący o zaistnieniu podejrzenia choroby u dziecka, pracownika;
  6. współpracuje ze służbami sanitarnymi;
  7. instruuje pracowników o sposobie stosowania procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia;
  8. zapewnia taką organizację, która uniemożliwi stykanie się ze sobą poszczególnych grup dzieci, a dana grupa będzie przebywać w wyznaczonej, stałej sali, zaś grupą będą się opiekowali Ci sami opiekunowie;
  9. informuje rodziców o obowiązujących w przedszkolu procedurach postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia za pomocą strony internetowej.

§ 3 Obowiązki pracowników

Każdy pracownik placówki zobowiązany jest:

 1. Stosować zasady profilaktyki zdrowotnej:
  • Regularnego mycia rąk przez 30 sekund mydłem i wodą lub środkiem dezynfekującym zgodnie z instrukcją zamieszczoną w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych,
  • Kasłania, kichania w jednorazową chusteczkę lub wewnętrzną stronę łokcia,
  • Unikania kontaktu z osobami, które źle się czują;
 2. Dezynfekować ręce niezwłocznie po wejściu do budynku placówki;
 3. Informować dyrektora lub osobę go zastępującą o wszelkich objawach chorobowych u dzieci;
 4. Postępować zgodnie z zapisami wprowadzonymi Procedurami bezpieczeństwa;
 5. Zachowywać dystans między sobą – minimum 1,5 m.

Pracownicy administracyjni, pomocniczy oraz kuchenny nie mogą mieć kontaktu z dziećmi oraz wychowawcami, opiekunami dzieci.

Osoby sprzątające w placówce po każdym dniu myją i /lub dezynfekują:

 1. Ciągi komunikacyjne – myją;
 2. Poręcze, włączniki światła, klamki, uchwyty, poręcze krzeseł, siedziska i oparcia krzeseł, blaty stołów, z których korzystają dzieci i nauczyciele, drzwi wejściowe do placówki, zabawki, szafki w szatni (powierzchnie płaskie), kurki przy kranach – myją i dezynfekują;
 3. Wietrzą pomieszczenia, w których odbyła się dezynfekcja, tak aby nie narażać dzieci ani innych pracowników na wdychanie oparów;
 4. Myją i dezynfekują ręce po każdej czynności związanej ze sprzątaniem, myciem, itd.;
 5. Pracują w rękawiczkach.

Wychowawcy, opiekunowie:

 1. sprawdzają warunki do prowadzenia zajęć – liczba dzieci zgodnie z ustaleniami, objawy chorobowe u dzieci, dostępność środków czystości i inne zgodnie z przepisami dot. bhp;
 2. myją, dezynfekują zabawki, przedmioty, którym bawiło się dziecko, jeśli kolejne dziecko będzie korzystało z tego przedmiotu,  zabawki- jeśli w tym czasie nie ma na sali woźnej oddziałowej;
 3. dbają o to by dzieci regularnie myły ręce,  w tym po skorzystaniu z toalety, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza;
 4. w miarę potrzeb wietrzą salę, w której odbywają się zajęcia , jeśli jest to konieczne także w czasie zajęć;
 5. prowadzą gimnastykę przy otwartych oknach;
 6. dbają o to, by dzieci z jednej grupy nie przebywały w bliskiej odległości z dziećmi z drugiej grupy( organizacja pracy w przedszkolu nie przewiduje grup zbiorczych);
 7. dbają o to, by dzieci w ramach grupy unikały ścisku, bliskich kontaktów;
 8. nie organizują w jednym pomieszczeniu zajęć, które skupiają większą liczbę dzieci;
 9. Dzieciom mierzona jest temperatura termometrem bezdotykowym. Przy przyprowadzaniu ich do placówki oraz w razie zauważenia objawów infekcji.
 10. Temperatura ponad 37 o C upoważnia do odesłania dziecka do domu.
 11. Zajęcia katechezy i j. angielskiego do końca czerwca 2020r odbywają się zdalnie.

§ 4 Przyprowadzanie i odbiór dzieci z przedszkola.

 1. Na teren budynku przedszkola wpuszczane jest tylko dziecko.
 2. Rodzice oczekujący przed placówką na odbiór od nich dziecka powinni zachować od siebie odległość 2m.
 3. Rodzic/opiekun prawny odprowadza dziecko do drzwi wejściowych, wchodzi do przedsionka i przekazuje dziecko pracownikowi placówki.
 4. Pracownik mierzy temperaturę.
 5. Jeśli dziecko nie ma objawów infekcji, w tym podwyższonej temperatury, jest kierowane do szatni a następnie do łazienki( przy szatni) w celu mycia rąk.
 6. Jednorazowo pracownik może odprowadzać do grupy 2 dzieci.
 7. Dziecko nie może wnosić do budynku przedszkola zabawek ani przedmiotów z domu.
 8. Worek z odzieżą zmienną zostawia w szatni.
 9. W przypadku stwierdzenia przez pracownika odbierającego objawów chorobowych u dziecka, pracownik nie odbiera dziecka, pozostawia je rodzicom i informuje dyrektora lub osobę go zastępującą o zaistniałej sytuacji.
 10. Odbiór dziecka następuje po podaniu przez rodzica/opiekuna prawnego/osoby upoważnionej imienia i nazwiska dziecka pracownikowi przedszkola przy drzwiach wejściowych do budynku (w wyjątkowych wypadkach –np.  jednorazowe upoważnienie do odbioru- identyfikacji dokonuje dyrektor, wicedyrektor, nauczyciel grupy)
 11. Opuszczając placówkę dziecko odprowadzane jest do rodzica/opiekuna prawnego/osoby upoważnionej przez pracownika przedszkola, który oczekuje przy drzwiach wejściowych, w przedsionku.

§5 Żywienie

 1. Przedszkole zapewnia wyżywienie dzieciom w czasie ich przebywania na terenie placówki.
 2. Posiłki przygotowywane są przy zachowaniu wszelkich niezbędnych środków higieny.
 3. Pracownicy kuchni:
 4. Dezynfekują ręce przed każdym wejściem do pomieszczenia, gdzie przygotowywane są posiłki;
 5. Myją ręce:
  1. przed rozpoczęciem pracy,
  2. przed kontaktem z żywnością, która jest przeznaczona do bezpośredniego spożycia, ugotowana, upieczona, usmażona,
  3. po  kontakcie z żywnością surową, nieprzetworzoną,
  4. po zajmowaniu się odpadami/śmieciami,
  5. po zakończeniu procedur czyszczenia/dezynfekcji,
  6. po skorzystaniu z toalety,
  7. po kaszlu, kichaniu, wydmuchaniu nosa,
  8. po konsumpcji;
 6. Myją ręce zgodnie z instrukcją zamieszczoną w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych;
 7. Odbierając produkty dostarczane przez osoby z zewnątrz, zakładają rękawiczki oraz maseczki ochronne;
 8. Wyrzucają rękawiczki/myją rękawiczki i wyrzucają wszelkie opakowania, w których zostały dostarczone produkty do worka na śmieci i zamykają go szczelnie; jeśli rozpakowanie produktu w danym momencie nie jest możliwe lub musi on pozostać w opakowaniu, pracownik kuchni myje/dezynfekuje opakowanie;
 9. Rozdzielając posiłki pracownicy zachowują od siebie bezpieczny dystans zgodny z obowiązującymi przepisami Pracownik kuchni rozdzielone posiłki i przewozi za drzwi wydawalni i tam przejmuje wózek woźna z oddziału. Dalej posiłkami zajmują się woźne. Pracownica rozdzielająca posiłki nie powinna mieć kontaktu z osobami sprawującymi opiekę nad dziećmi.
 10. Po zakończonej pracy, pracownik zmywaka i wydawalni dezynfekuje blaty kuchenne oraz inne sprzęty, środkami zapewnionymi przez dyrektora przedszkola;
 11. Myje naczynia, sztućce w zmywarce w temperaturze 60 stopni C przy użyciu detergentów do tego służących/wyparza naczynia i sztućce, którymi były spożywane posiłki..
 12. Dzieci posiłki spożywają przy stolikach w swoich salach,  maxymalnie  po 3 dzieci przy stoliku pracownicy dezynfekują powierzchnię stołów oraz krzesła (poręcze, oparcia, siedziska), przy których spożywane były posiłki.
 13. Posiłki dzieciom podają opiekunowie.

§ 6 Wyjścia na zewnątrz

 1. Przedszkole nie będzie organizowało wyjść poza teren przedszkola.
 2. W przypadku gdy pogoda na to pozwoli, dzieci będą korzystały z placu zabaw.
 3. Na placu zabaw może przebywać tylko jedna grupa tak, by dzieci nie kontaktowały się ze sobą.
 4. Dzieci korzystają z placu zabaw wg grafiku.
 5. Urządzenia znajdujące się na terenie placu zabaw, z których korzystają dzieci są dezynfekowane po zabawie każdej grupy.
 6. Plac zabaw zamknięty jest dla rodziców/opiekunów prawnych/osób upoważnionych do odbioru dzieci i innych osób postronnych.

§ 7 Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia COVID-19

 1. W przedszkolu wyznaczone zostało pomieszczenie do izolacji osoby(pomieszczenie przy szatni), u której stwierdzono objawy chorobowe. Pomieszczenie to zostało zaopatrzone w maseczki, rękawiczki i przyłbicę, fartuch ochronny oraz płyn do dezynfekcji rąk.
 2. W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u dziecka (takich jak kaszel, gorączka, duszności, katar), dziecko jest niezwłocznie izolowane od grupy – służy do tego specjalnie przygotowane pomieszczenie.
 3. Pracownik, który zauważył objawy chorobowe, informuje o tym dyrektora lub osobę go zastępującą.
 4. Dyrektor kontaktuje się niezwłocznie – telefonicznie z rodzicem/rodzicami/opiekunem/opiekunami dziecka i wzywa do niezwłocznego odbioru dziecka z placówki informując o powodach.
 5. W przypadku ignorowania prośby o odbiór dziecka podejrzanego o zarażenie, Dyrektor ma prawo powiadomić o tym fakcie Policję, Sąd Rodzinny oraz Powiatową Stację Epidemiologiczną.
 6. Wskazany przez dyrektora pracownik ( np wychowawca) kontaktuje się telefonicznie z rodzicami pozostałych dzieci z grupy i informuje o zaistniałej sytuacji.
 7. Opiekun grupy, jeśli to możliwe, przeprowadza dzieci do innej, pustej sali, a sala, w której przebywało dziecko z objawami chorobowymi jest myta i dezynfekowana (mycie podłogi, mycie i dezynfekcja – stolików, krzeseł, zabawek).
 8. Dziecko w izolacji przebywa pod opieką pracownika przedszkola, który zachowuje wszelkie środki bezpieczeństwa – przed wejściem i po wyjściu z pomieszczenia dezynfekuje ręce,  zakłada maseczkę ochronną, rękawiczki, fartuch.
 9. Rodzice izolowanego dziecka odbierają je z przedszkola przy  drzwiach wejściowych do szatni.
 10. W przypadku wystąpienia u pracownika przedszkola będącego na stanowisku niepokojących objawów sugerujących zakażenie COVID-19, pracownik niezwłocznie przerywa swoją pracę i informuje dyrektora lub osobę wyznaczoną o podejrzeniu – zachowując stosowny dystans i środki ostrożności, aby nie dochodziło do przenoszenia zakażenia.
 11. Dyrektor lub osoba wyznaczona wstrzymuje przyjmowanie do przedszkola kolejnych dzieci do czasu wymycia i dezynfekcji obszaru, w którym przebywał i poruszał się pracownik.
 12. Dyrektor lub osoba wyznaczona zawiadamia organ prowadzący a następnie powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną (numer znajduje się na tablicy ogłoszeń przy telefonie) i wprowadza do stosowania na terenie placówki instrukcji i poleceń przez nią wydawanych.
 13. Obszar, w którym przebywał i poruszał się pracownik z podejrzeniem zakażenia COVID-19 jest niezwłocznie skrupulatnie myty, a powierzchnie dotykowe, takie jak klamki, włączniki światła, poręcze, są dezynfekowane przez osobę do tego wyznaczoną.
 14. Pomieszczenie, które przeznaczone było do izolacji osoby z objawami chorobowymi po opuszczeniu go przez osobę z objawami, jest myte i dezynfekowane są powierzchnie dotykowe.
 15. Dyrektor lub osoba przez niego wyznaczona sporządza listę osób, z którymi osoba podejrzana o zakażenie miała kontakt, aby w razie potrzeby przekazać ją powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej.
 16. Dyrektor informuje organ prowadzący o wszelkich stwierdzonych objawach chorobowych dzieci czy pracowników wskazujących na możliwość zakażenia COVID-19.
 17. Dyrektor wraz z organem prowadzącym na podstawie wytycznych, instrukcji powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej podejmują decyzję odnośnie dalszych działań w przypadku stwierdzenia na terenie placówki zakażenia.
 18. W przypadku uzyskania informacji od rodziców lub pracowników o potwierdzonym zarażeniu wirusem COVID-19 u osoby, która przebywała w ostatnim tygodniu w placówce, Dyrektor niezwłocznie informuje organ prowadzący i kontaktuje się z powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną celem uzyskania wskazówek, instrukcji do dalszego postępowania.

Przepisy końcowe

Kontakt z Przedszkolem Miejskim nr 3 „Pod Żaglami” w Świnoujściu:

Tel 913214746, adres e- mail: poczta@przedszkole3.swinoujscie.pl

Dyrektor: PM3-dyrektor@przedszkole3.swinoujscie.pl

Wicedyrektor: PM3-wicedyrektor@przedszkole3.swinoujscie.pl

Wszyscy pracownicy przedszkola wykonujący zadania opiekuńczew oddziałach przedszkolnych mają obowiązek zapoznać się z treścią „Procedury bezpieczeństwa”, a fakt zapoznania i przyjęcia do stosowania potwierdzić podpisem. 

Podczas organizacji pracy oddziałów przedszkolnych w przedszkolu uwzględniane są na bieżąco  wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji Narodowej.

Procedura opracowana na podstawie wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji Narodowej,

OBOWIĄZUJE ZARZĄDZENIEM DYREKTORA PRZEDSZKOLA Z DNIEM OPUBLIKOWANIA t.j.12.05.2020r.

Pliki do pobrania

KRYTERIA PRZYJĘCIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 3 ,,POD ŻAGLAMI” W ŚWINOUJŚCIU dotycząca realizacji zadań przedszkola w związkuz zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

OŚWIADCZENIE PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3 „POD ŻAGLAMI’ W ŚWINOUJŚCIUInformacja dla Rodziców, którzy nie mogą zapewnić dziecku opieki z uwagi na pełnienie obowiązków służbowych w czasie pandemii.

Uprzejmie proszę rodziców, którzy nie mogą zapewnić opieki w okresie pandemii ze względu na czynne wykonywanie obowiązków służbowych o nadesłanie informacji na adres przedszkola poczta@przedszkole3.swinoujscie.pl dotyczącej konieczności zapewnienia opieki nad dzieckiem przez przedszkole.

Państwo, którzy podejmą decyzję o ponownym skorzystaniu z opieki przedszkolnej, będą zobowiązani do złożenia pisemnego oświadczenia o odpowiedzialności za podjętą decyzję w zakresie wysłania dziecka do  przedszkola oraz potwierdzenia zapoznania się i akceptacji procedury bezpieczeństwa obowiązującej na terenie przedszkola w oparciu o wytyczne GIS .

W załączniku do informacji którą rodzice prześlą mailem na adres przedszkola powinien znajdować się dokument- scan lub zdjęcie telefonem- pisemnego oświadczenia oraz zaświadczenia od pracodawcy w celu potwierdzenia przez rodziców wykonywania obowiązków służbowych w okresie pandemii.

Z uwagi na krótki termin dotyczący złożenia dokumentów dla rodziców oraz konieczność  uzyskania potwierdzenia z zakładu pracy iż wykonywanie przez w/w osobę obowiązków służbowych/zawodowych uniemożliwia sprawowanie opieki nad dzieckiem od dnia 18 maja 2020 roku już teraz zamieszczamy wzór zaświadczenia.

Jednocześnie informuję iż wkrótce zamieścimy dla Państwa na stronie internetowej przedszkola procedurę,  kryteria przyjęcia do przedszkola w nowym reżimie sanitarnym oraz załącznik- oświadczenie.

 Termin złożenia wniosku drogą mailową- czwartek 14 maja godzina 15.00

Z poważaniem Wioletta Szłapka dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 3 „Pod Żaglami”

Załącznik do pobrania – zaświadczenie od pracodawcy!!!WAŻNE!!!

Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 04.05.2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmiDrodzy Rodzice.

Po naradzie z przedstawicielami Organu Prowadzącego oraz dyrektorami przedszkoli i żłobków miasta Świnoujście ustalono, iż żłobki i przedszkola w naszym mieście będą otwarte od 18 maja 2020 r.

Do tego dnia razem z całym personelem pedagogiczno – obsługowym będziemy pracować nad prawidłowym przygotowaniem placówki do jej otwarcia, poprzez wyposażenie w odpowiednie środki sanitarno – higieniczne oraz opracowanie procedur określających reżim sanitarny, który będzie obowiązywał w placówce.

Przy zgłoszonym aktualnie zapotrzebowaniu przez rodziców w ilości ok 30% uczęszczających dzieci do przedszkola, nasza placówka będzie w stanie zapewnić opiekę zgodnie z wytycznymi GIS po odpowiednim przygotowaniu.

Zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego zastosowane będą m. in. następujące zasady:

 • ograniczenie liczby dzieci w grupach do 12 osób na grupę, 4 m2 na dziecko,
 • ze względu na to iż nie będzie możliwości kontaktowania się z innymi dziećmi w grupach zbiorczych- zmiana godzin pracy placówki 7.00-16.00,
 • przyjmowane będą tylko dzieci zdrowe,dzieci muszą być przyprowadzane i odbierane przez osoby zdrowe,
 • w przedszkolu będzie zapewnione przestrzeganie zasad bezpieczeństwa dotyczącego otwarcia tego typu placówek w sytuacji stanu epidemii.

Rodzice będą zobowiązani do złożenia oświadczenia, że są świadomi odpowiedzialności związanej z wysłaniem dziecka do placówki oraz, że nikt z domowników nie odbywa kwarantanny lub nie przebywa w izolacji. Oświadczenie takie trzeba będzie złożyć w naszym przedszkolu przy przyprowadzeniu dziecka po raz pierwszy do placówki

Zgodnie z zaleceniami MEN w pierwszej kolejności przyjmowane będą dzieci rodziców pracujących w systemie ochrony zdrowia, służbach mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19.

Przed powrotem dzieci do placówek proszę o śledzenie na bieżąco aktualności na stronie internetowej. Pojawią się na niej przed 18.05.2020r procedury, które będą obowiązywać w celu zachowania reżimu sanitarnego w przedszkolu. Proszę się z nimi zapoznać. Do wygenerowania i wydrukowania będzie także wzór w/w oświadczenia dla rodziców/opiekunów dziecka.

Z poważaniem

 Wioletta Szłapka

– dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 3 „Pod Żaglami” w Świnoujściu


_____________________________________________________________________________

Drodzy rodzice dzieci biorących udział w rekrutacji do Przedszkola Miejskiego nr 3 „Pod Żaglami” w Świnoujściu

W związku z sytuacją epidemiologiczną i ograniczeniami przemieszczania się oraz gromadzenia, status zakwalifikowania/niezakwalifikowania oraz w późniejszym etapie przyjęcia/nieprzyjęcia dziecka do przedszkola lub szkoły, można sprawdzić logując się na konto kandydata w systemie rekrutacyjnym, gdzie będą te informacje dostępne wg harmonogramu rekrutacji.

Dodatkowo rodzic, który podał adres e-mail przy wypełnianiu wniosku o przyjęcie do placówki, dostanie powiadomienie na skrzynkę mailową o statusie zakwalifikowania/niezakwalifikowania (przyjęcia/nieprzyjęcia).

W dniu 26.03.2020r od godziny 12.00 publikować będziemy listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkola. Istnieje możliwość sprawdzenia wyników rekrutacji na opublikowanej liście. Listy będą wywieszone w widocznym miejscu w placówce (wejście boczne do placówki, schodami do szatni dla dzieci). Ze względu jednak na graniczenia zgromadzeń do 2 osób, uprzejmie prosimy o wchodzenie do placówki pojedynczo.

Od dnia 26.03.2020 do 03.04.2020 rodzice/opiekunowie prawni dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia składają pisemne potwierdzenie woli zapisu w przedszkolu do którego dziecko zostało zakwalifikowane. Niepotwierdzenie woli w podanym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w placówce.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Edukacji Narodowej, pismo nr DKO-WOK.4030.39.2020.MŁ z dnia 17 marca 2020 r., wprowadza się możliwość dostarczenia obowiązujących dokumentów w procesie rekrutacji jak niżej:

 1. przesłanie zeskanowanych dokumentów (wraz z widocznymi podpisami rodziców/opiekunów prawnych) na skrzynkę mailową placówki lub ePUAPem,
 2. wykonanie zdjęcia dokumentów telefonem komórkowym (wraz z widocznymi podpisami rodziców/opiekunów prawnych) i przesłanie na skrzynkę mailową placówki lub ePUAPem,
 3. dostarczenie i pozostawienie dokumentów w skrzynce/urnie udostępnionej przed wejściem do placówki.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy placówek telefonicznie 913214746 lub za pomocą poczty email:  poczta@przedszkole3.swinoujscie.pl.

Po ustaniu zagrożenia będzie możliwe uzupełnienie dokumentacji w postaci papierowej.

Z poważaniem  Wioletta Szłapka- dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 3„Pod Żaglami” w Świnoujściu.


Drodzy Rodzice.

Rząd wprowadził stan epidemii w Polsce. Zajęcia w przedszkolach nadal są zawieszone a placówka do dnia 10.04.2020 jest zamknięta.

Ministerstwo Edukacji zmieniło przepisy, dzięki którym możliwe jest prowadzenie kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19. Resort określił zasady prowadzenia nauczania na odległość. Nowe przepisy będą obowiązywały od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r.

W związku z tym nauczyciele Przedszkola Miejskiego nr 3 zaangażowali się w przygotowywanie propozycji różnych zabaw i zajęć dla dzieci mających na celu realizację treści Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego oraz jako formę ciekawego spędzania czasu w domu podczas kwarantanny. Strona internetowa www.przedszkole3.swinoujscie.pl będzie pełna pomysłów z myślą o naszych wychowankach.

Życzymy wszystkim zdrowia i obyśmy szybko mogli wrócić do naszego przedszkola.

Z poważaniem Wioletta Szłapka- dyrektor, Rada Pedagogiczna, oraz cała społeczność Przedszkola Miejskiego nr 3 „Pod Żaglami”.

______________________________________________________________________________Skip to content