Zasady organizacji dyżuru letniego

Zasady organizacji dyżuru letniego

Zasady organizacji dyżuru letniego w przedszkolach miejskich na terenie Gminy Miasto Świnoujście

Zgodnie z § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U. z 2019 r. poz. 502 ze zm.) przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący przedszkole, na wspólny wniosek dyrektora przedszkola i rady przedszkola, a w przypadku braku rady przedszkola – na wspólny wniosek dyrektora przedszkola i rady rodziców.

I.

Dyżur letni w przedszkolach w roku szkolnym 2023/2024 trwa w okresie od 01.07.2023 do 30.08.2023 (włącznie).

II.

Dyżur letni w miesiącu LIPCU 2024 pełnią przedszkola

 • Przedszkole Miejskie nr 3 „Pod Żaglami”, ul. Batalionów Chłopskich 5;
 • Przedszkole Miejskie nr 5 „Bajka”, ul. Witosa 7;
 • Przedszkole Miejskie nr 10 „Kolorowy Świat”, ul. Monte Casino 24-25.
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Świnoujściu. Przedszkole Miejskie nr 7, ul. Sąsiedzka 13 A;

Dyżur letni w miesiącu SIERPNIU 2024 pełnią przedszkola:

 • Przedszkole Miejskie nr 1 „Perełki Bałtyku”, ul. Warszawska 13;
  • Przedszkole Miejskie nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi „Tęcza”, ul. Bydgoska 15.
  • Przedszkole Miejskie nr 9 „Fantazja”, ul. Sosnowa 16;

III.

Chęć skorzystania z opieki przedszkolnej w okresie dyżuru letniego Rodzic/Opiekun osobiście zgłasza bezpośrednio w przedszkolu pełniącym dyżur w danym miesiącu poprzez złożenie wniosku (załącznik nr1). Wniosek wraz załącznikami Rodzic/Opiekun pobiera ze strony przedszkola dyżurnego, w zakładce „AKTUALNOŚCI”

IV.

Wniosek – druk oraz niezbędne załączniki do niniejszych zasad udostępniają do pobrania przedszkola miejskie w Świnoujściu na swoich stronach internetowych:

Zasady przyjmowania zgłoszeń na dyżur letni

 1. Na dyżur letni organizowany w przedszkolach będą przyjmowane wyłącznie dzieci Rodziców/Opiekunów aktywnie pracujących, którzy nie mają możliwości zapewnienia dziecku opieki w okresie wakacji.
 2. Kartę zgłoszenia można złożyć wyłącznie w jednym wybranym przedszkolu pełniącym dyżur letni w danym miesiącu.
 3. We wniosku potwierdzającym chęć zgłoszenia dziecka na dyżur letni Rodzic/Opiekun jest zobowiązany podać, w jakim terminie dziecko będzie korzystało z opieki w przedszkolu wraz z określeniem liczby godzin pobytu oraz dołączyć do wniosku załącznik nr 2 wskazujący osoby upoważnione do odbioru dziecka z przedszkola dyżurnego.
 4. Rodzic/Opiekun jest zobowiązany do zamieszczenia we wniosku na dyżur letni oświadczenia o braku możliwości zapewnienia opieki nad dzieckiem w okresie wakacyjnym, w tym o fakcie, że Rodzic/Opiekun nie wykorzystuje w tym czasie urlopu jakiegokolwiek rodzaju.
 5. Warunkiem przyjęcia dziecka na dyżur letni jest potwierdzenie informacji przez przedszkole macierzyste o niezaleganiu z płatnościami za przedszkole.
 6. Dyrektor informuje Rodziców/Opiekunów o przyjęciu dziecka na dyżur letni poprzez zamieszczenie listy dzieci w placówce w widocznym miejscu.
 7. W grupie podczas dyżuru wakacyjnego są obecne dzieci z różnych oddziałów i dzieci spoza przedszkola macierzystego.
 8. Rodzic/Opiekun ma obowiązek pisemnie poinformować niezwłocznie dyrektora o rezygnacji z przyznanego miejsca na dyżur letni, najpóźniej na dzień przed rozpoczęciem dyżuru

Terminy organizacji dyżuru letniego na rok szkolny 2023/2024
do publicznych przedszkoli dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Świnoujście

L.p.Rodzaj czynności w ramach organizacji dyżuru letniegoData rozpoczęciaData zakończenia
 1.Złożenie wniosku – zgłoszenie dziecka na dyżur letni z prośbą o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego wraz z załącznikami.15.04.2024 godz. 8.0026.04.2024 godz. 15.00
 2.Weryfikacja zgłoszonych wniosków.15.04.2024 godz. 8.0010.05.2023 godz. 15.00
 3.Podanie do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych na dyżur letni 2024.13.05.2024 godz. 12.00

Pliki do pobrania:

Skip to content