Dyżur letni 2023 r.

Zasady organizacji dyżuru letniego

w przedszkolach miejskich na terenie Gminy Miasto Świnoujście

Zgodnie z § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U. z 2019 r. poz. 502 ze zm.) przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący przedszkole, na wspólny wniosek dyrektora przedszkola i rady przedszkola, a w przypadku braku rady przedszkola – na wspólny wniosek dyrektora przedszkola i rady rodziców.

I.

Dyżur letni w przedszkolach w roku szkolnym 2022/2023 trwa w okresie od 03.07.2023 do 29.08.2023 (włącznie).

II.

Dyżur letni w miesiącu LIPCU 2023 pełnią przedszkola:

Przedszkole Miejskie nr 1 „Perełki Bałtyku”, ul. Warszawska 13;

Przedszkole Miejskie nr 5 „Bajka”, ul. Witosa 7;

Przedszkole Miejskie nr 9 „Fantazja”, ul. Sosnowa 16;

Przedszkole Miejskie nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi „Tęcza”, ul. Bydgoska 15.

III.

Dyżur letni w miesiącu SIERPNIU 2023 pełnią przedszkola

Przedszkole Miejskie nr 3 „Pod Żaglami”, ul. Batalionów Chłopskich 5;

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Świnoujściu. Przedszkole Miejskie nr 7, ul. Sąsiedzka 13 A;

Przedszkole Miejskie nr 10 „Kolorowy Świat”, ul. Monte Casino 24-25.

IV.

Chęć skorzystania z opieki przedszkolnej w okresie dyżuru letniego Rodzic/Opiekun osobiście zgłasza bezpośrednio w przedszkolu pełniącym dyżur w danym miesiącu poprzez złożenie wniosku (załącznik nr1)

V.

Wniosek – druk oraz niezbędne załączniki do niniejszych zasad udostępniają do pobrania przedszkola miejskie w Świnoujściu na swoich stronach internetowych:

przedszkole-miejskie-nr1.pl

przedszkole3.swinoujscie.pl

bajka.swinoujscie.pl

dziewiatka.swinoujscie.pl

dziesiatka.swi.pl

p11tecza.edupage.org

sp9.swinoujscie.pl

Zasady przyjmowania zgłoszeń na dyżur letni

1. Na dyżur letni organizowany w przedszkolach będą przyjmowane wyłącznie dzieci Rodziców/Opiekunów aktywnie pracujących, którzy nie mają możliwości zapewnienia dziecku opieki w okresie wakacji.

2. We wniosku potwierdzającym chęć zgłoszenia dziecka na dyżur letni Rodzic/Opiekun jest zobowiązany podać, w jakim terminie dziecko będzie korzystało z opieki w przedszkolu wraz z określeniem liczby godzin pobytu oraz dołączyć do wniosku załącznik nr 2 wskazujący osoby upoważnione do odbioru dziecka z przedszkola dyżurnego.

3. Rodzic/Opiekun jest zobowiązany do zamieszczenia we wniosku na dyżur letni oświadczenia o braku możliwości zapewnienia opieki nad dzieckiem w okresie wakacyjnym, w tym o fakcie, że Rodzic/Opiekun nie wykorzystuje w tym czasie urlopu jakiegokolwiek rodzaju.

4. Warunkiem przyjęcia dziecka na dyżur letni jest potwierdzenie informacji przez przedszkole macierzyste o niezaleganiu z płatnościami za przedszkole.

5. Dyrektor informuje Rodziców/Opiekunów o przyjęciu dziecka na dyżur letni poprzez zamieszczenie listy dzieci w placówce w widocznym miejscu.

6. W grupie podczas dyżuru wakacyjnego są obecne dzieci z różnych oddziałów i dzieci spoza przedszkola macierzystego.

7. Rodzic/Opiekun ma obowiązek pisemnie poinformować niezwłocznie dyrektora o rezygnacji z przyznanego miejsca na dyżur letni, najpóźniej na dzień przed rozpoczęciem dyżuru

Terminy organizacji dyżuru letniego na rok szkolny 2022/2023
do publicznych przedszkoli dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Świnoujście

L.p.

Rodzaj czynności w ramach organizacji dyżuru letniego

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

1.       

Złożenie wniosku – zgłoszenie dziecka na dyżur letni z prośbą  o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego wraz z załącznikami.

26.04.2023

godz. 8.00

19.05.2023

godz. 15.00

2.       

Weryfikacja zgłoszonych wniosków.

19.05.2023

godz. 8.00

30.05.2023

godz. 15.00

3.       

Podanie do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych na dyżur letni 2023.

31.05.2023 godz. 12.00

Skip to content